Turnusy rehabilitacyjne — oferta

Sanatorium Nad Kryniczanką” posiada wpis do rejestru organi­za­torów turnusów rehabi­li­ta­cyjnych nr OR/12/0023/16 ważny do 03.07.2019. Dodatkowo posiadamy wpis do rejestru ośrodków upraw­nionych do przyj­mo­wania turnusów rehabi­li­ta­cyjnych nr OD/12/0022/18 wpis ważny do 1 czerwca 2021r. 

Osoba niepeł­no­sprawna ubiegająca się o dofinan­so­wanie składa osobiście lub za pośred­nictwem opiekuna wniosek (według ustalonego wzoru) o dofinan­so­wanie we właściwym dla zamiesz­kania Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Osoby indywi­dualne, które nie otrzymały dofinan­so­wania z PFRON mogą wykupić pobyt na wybranym turnusie rehabi­li­ta­cyjnym za pełną odpłat­nością (patrz: harmo­nogram i cennik turnusów).

Osoby indywi­dualne nie posia­dające orzeczenia o stopniu niepeł­no­spraw­ności mogą skorzystać z pobytów rehabi­li­ta­cyjnych.

Osoby przyjeż­dżające na turnus rehabi­li­ta­cyjny KONIECZNIE muszą mieć ze sobą infor­mację o stanie zdrowia, orzeczenie o niepeł­no­spraw­ności, infor­mację o dofinan­so­waniu (w przypadku dofinan­so­wania z PCPR).

W cenie pobytu zapew­niamy:

 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki podawane w sposób trady­cyjny z możli­wością doboru diety),
 • całodobową opiekę medyczną,
 • gimna­stykę indywi­du­alnie dosto­sowaną do schorzenia pacjenta,
 • kurację pitną wodami leczni­czymi,
 • 2 zabiegi dziennie, zaordy­nowane przez lekarza Sanatorium,
 • wycieczkę autokarową po regionie,
 • ognisko integra­cyjne przy muzyce góral­skiej,
 • wieczorek pożegnalny,
 • Nordic Walking- szkolenie z instruk­torem,
 • jedno­razowe wejście do wyboru:
  — relak­sa­cyjny seans w jaskini solnej
  — Saunarium (zespół saun: /sauna fińska, fitosauna i sauna na podczerwień)
 • prelekcje z zakresu profi­laktyki zdrowotnej i rehabi­li­tacji.

Dodatkowo odpłatnie:

 • wycieczki autokarowe po regionie oraz za granicę( Węgry, Słowacja, Ukraina)

Ważne infor­macje:

 • gwarancją rezer­wacji pobytu, jest wpłacenie zaliczki w kwocie 200 zł.(do 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia)
 • zaliczkę prosimy wpłacić na podany niżej nr konta:
  Bank Zachodni WBK SA – 97 1500 1559 1215 5004 7065 0000
 • pobyt rozpo­czyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
 • osoby przyjeż­dżające na turnus rehabi­li­ta­cyjny KONIECZNIE muszą zabrać ze sobą  „Informację o stanie zdrowia” wysta­wioną przez lekarza rodzinnego, oraz „Orzeczenie o stopniu niepeł­no­spraw­ności”
 • przy kolejnym pobycie udzielamy 7% rabatu

Informacje dodatkowe:

 • turnus przezna­czony jest dla osób dorosłych,
 • przy przyjeździe w dniu poprze­dza­jącym rozpo­częcie turnusu trzeba uiścić opłatę w wysokości 60 zł. za dodatkowy nocleg,
 • ośrodek posiada parking (opłata — 120 zł. za turnus),
 • w koszt pobytu nie wliczono opłaty uzdro­wi­skowej ( 3,50 zł. dziennie)

W ramach turnusów rehabi­li­ta­cyjnych organi­zujemy:
turnus ogólno­uspraw­niający z programem rekre­acyjno-wypoczyn­kowym.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń:

 • choroby układu ruchu,
 • choroby układu pokar­mowego,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • cukrzyca,
 • choroby układu oddechowego,
 • schorzenia układu krążenia,
 • choroby neuro­lo­giczne,
 • choroby wymagające leczenia dietami elimi­na­cyjnymi,
 • choroby układu krwio­twór­czego,
 • choroby narządów wydzie­lania wewnętrznego,
 • kobiety po mastek­tomii.
 • alergie, choroby derma­to­lo­giczne
 • choroby laryn­go­lo­giczne

Zabiegi rehabilitacyjne:

+ hydro­te­rapia:

 • kąpiel 4-komorowa,
 • kąpiele wirowa (całego ciała, kończyn górnych i dolnych),
 • natryski,
 • kąpiele perełkowe,
 • kąpiele solankowe,
 • masaż podwodny.

+ masaże:

 • klasyczny,
 • limfa­tyczny,
 • fotel do masażu.

+ fizyko­te­rapia:

 • prądy niskiej często­tli­wości,
 • prądy średniej często­tli­wości,
 • prądy inter­fe­ren­cyjne Nemeca,
 • elektro­sty­mu­lacja,
 • pole magne­tyczne,
 • lasero­te­rapia,
 • ultra­dź­więki,
 • lampa solux,
 • lampa bioptron,
 • kriote­rapia.

+ gimna­styka:

 • indywi­dualna,
 • grupowa,
 • indywi­dualny program dla skolioz.

 

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone