Rezerwacja

Telefon: 734 141 645
e-mail marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

REZERWACJĘ uważa się za dokonaną po uprzednim uzgod­nieniu z “Sanatorium Nad Kryniczanką” rodzaju i terminu pobytu oraz dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 20 % w terminie do 7 dni po dokonaniu rezer­wacji. W przeciwnym razie rezer­wacja zostaje automa­tycznie anulowana.

Nr konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A. 97 1500 1559 1215 5004 7065 0000

Potwierdzenie rezer­wacji powoduje, że pozostałą należność za uzgod­niony pobyt (pakiet usług) powinna zostać uregu­lowana w dniu przyjazdu.

Kwota dokonanej opłaty rezer­wa­cyjnej pomniejszy należność za pobyt (dowód wpłaty należy zachować).

W przypadku wycofania rezer­wacji:

  • do 15-go dnia włącznie przed uzgod­nionym dniem rozpo­częcia turnusu — bez konse­kwencji,
  • pomiędzy 14 a 7 dniem (włącznie) przed uzgod­nionym dniem rozpo­częcia turnusu — nastąpi zwrot opłaty rezer­wa­cyjnej w wysokości 50% dokonanej wpłaty,
  • w pozostałych przypadkach (w tym w przypadku skrócenia lub przerwania uzgod­nionego pobytu) opłata rezer­wa­cyjna nie zostanie zwrócona.

Jakiekolwiek roszczenia Pacjenta wykra­czające poza uzgod­niony pakiet usług (objęty ceną “osobodnia”), w tym dotyczące np.: zakwa­te­ro­wania, ilości i rodzajów zabiegów, a także świad­czenia usług dodat­kowych — są nieupraw­nione.

Istnieje możliwość wykupienia przez Pacjenta zabiegów dodat­kowych i/lub badań labora­to­ryjnych — zawsze na wyraźną prośbę Pacjenta oraz po uprzednim uzgod­nieniu i przepi­saniu przez lekarza prowa­dzącego (ordynu­jącego w “Sanatorium Nad Kryniczanką”). Istnieje również możliwość skorzy­stania z innych odpłatnych usług dodat­kowych świad­czonych przez sanatorium (patrz cennik: zabiegów, usług dodat­kowych).

Wyjeżdżając na leczenie powinien Pan/Pani zabrać: 

  • posiadaną dokumen­tację medyczną (np.: wypisy ze szpitala itp.),
  • leki stale używane przez Pacjenta — na cały okres pobytu,
  • dowód potwier­dzający tożsamość.

Pacjent korzy­stający z usług powinien zasto­sować się do przepisów “Regulaminu porząd­kowego”, który obowiązuje w placówkach Sanatorium.

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone