Klienci indywidualni — oferta

Osoby fizyczne, które korzy­stają z naszych usług na turnusie stacjo­narnym, indywi­du­alnie wykupionym przez klienta (tzw. pobyt prywatny w celach leczni­czych lub profi­lak­tycznych) w ramach pakietu usług standar­dowych mają zapew­nione w cenie “osobodnia”:

 • W przypadku pobytu do 13 dni oferujemy opiekę medyczną i jeden zabieg
  z elektro­świa­tło­lecz­nictwa
 • W przypadku pobytu 21-dniowego oferujemy dodatkowo kurację pitną — pierwsza  wizyta lekarska bezpłatna, następne płatne.
 • W przypadku pobytu 14 — 20 dni oferujemy opiekę medyczną i dwa zabiegi.

Ponadto oferujemy:

 • pełną bazę leczniczo-zabiegową z salą gimna­styczną (odpłatnie),
 • całodzienne wyżywienie,
 • pokoje 1 i 2-osobowe, w tym pokoje typu “studio” — z łazienkami,
 • w pokojach TV-Sat, radio, czajnik bezprze­wodowy, lampka nocna,
 • możliwość skorzy­stania na miejscu z pakietu usług dodat­kowych (odpłatnych),
 • bibliotekę,
 • kompe­tentny, życzliwy i uprzejmy personel.

Zapraszamy również do skorzy­stania z bezpłatnych lub płatnych wycieczek i imprez kultu­ralno — oświa­towych.

W przypadku wyjazdu na Słowacje i Węgry obowiązuje posia­danie ważnego paszportu lub polskiego dowodu osobi­stego.

Polecamy m.in.:

 • wycieczkę do Lwowa — zwiedzanie m.in. cmentarza Łyczakowskiego, cmentarza Orląt, katedr różno­wy­zna­niowych, rynku z ratuszem (wyjazd tylko z aktualnym paszportem),
 • wycieczkę na Węgry (Miszkolc — Topolca) — jedyne w Europie kąpie­lisko termalne w jaski­niach,
 • wycieczkę na Słowację — Bardejów, Preszów (m.in. zwiedzanie Muzeum Win połączone z degustacją).

Uwaga:
REZERWACJĘ uważa się za dokonaną po uprzednim uzgod­nieniu z “Sanatorium Nad Kryniczanką” rodzaju i terminu pobytu oraz dokonaniu opłaty rezer­wa­cyjnej w wysokości 20% całko­witej kwoty w terminie do 7 dni po dokonaniu rezer­wacji. (patrz — warunki rezer­wacji)

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone