Cennik zabiegów

Aby przeczytać szcze­gółowy opis danego zabiegu kliknij na jego nazwę.

AQUAVIBRON 10 minut — 10.00zł

Masaż wibra­cyjny polegający na miejscowym stoso­waniu gumowej membrany.
Zwiększa ukrwienie i przepływ chłonki, odżywia tkanki, działa przeciw­bólowo i rozluź­niająco. Zabieg stosuje się w stanach poura­zowych narządu ruchu w chorobach zwyrod­nie­niowych stawów i kręgo­słupa.

ATLAS – do ćwiczeń siłowych 30 minut — 8.00zł

BICZE SZKOCKIE 5 minut — 15.00zł

Zabieg wodny wykonywany dwoma strumie­niami wody. Powoduje w następ­stwie masażu mięśni rozluź­nienie części miękkich narządu ruchu, norma­lizuje ciśnienie, zmniejsza napięcie i pobudza krążenie.

BOA — MASAŻ PNEUMATYCZNY30 minut — 15.00zł

Przeprowadzany przy użyciu mankietów uciskowych na kończyny dolne lub górne. Każdy mankiet składa się z pięciu nieza­leżnych sekcji ‚które są wypeł­niane powie­trzem. Stosowany w profi­laktyce niewy­dol­ności żylnej, niewy­dol­ności limfa­tycznej. W leczeniu obrzęków kończyn górnych po mastek­tomii, w odnowie biolo­gicznej i kosmetyce.

DIADYNAMIC10 minut — 10.00zł

Prąd małej często­tli­wości. Zabieg o działaniu przeciw­bó­lowym, zwięk­szający ukrwienie i przyspie­szający proces wchła­niania krwiaków oraz wysięków. Stosuje się w stanach poura­zowych narządów ruchu , w chorobach zwyrod­nie­niowych, rwie kulszowej.

ELEKTROSTYMULACJA 10 minut — 10.00zł

GALWANIZACJA 10 minut — 10.00zł

Jest zabiegiem elektro­lecz­niczym, w którym wykorzy­stuje się prąd stały. W zależ­ności od metod można uzyskać zmniej­szenie pobudli­wości nerwów, działa także przeciw­bólowo, przeciw­za­palnie oraz powoduje rozsze­rzenie naczyń krwio­no­śnych.

GALWANOBOROWINA (1 lub 2 plastry) 15 minut — 12.00zł

GIMNASTYKA — PRZYRZĄDY 30 minut — 8.00zł

GIMNASTYKA INDYWIDUALNA 30 minut — 8.00zł

Ćwiczenia wzmac­niające, rozluź­niające i przeciw­bólowe, stosowane zwykle w zwyrod­nie­niach stawów i chorobach kręgo­słupa, indywi­du­alnie dobrane dla pacjenta i jego schorzeń.

GIMNASTYKA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCA 30 minut — 8.00zł

HYDROMASAŻ WIELOSTRUMIENIOWY10 minut — 17.00zł

HYDROMASAŻ SUCHY 15 minut — 12.00zł

INHALACJE INDYWIDUALNE 10 minut — 10.00zł

Zabieg indywi­dualny polegający na wdychaniu odpowied­niego roztworu w zależ­ności od wskazań. Stosuję się przewle­kłych schorze­niach dróg oddechowych, oraz dla podnie­sienia odpor­ności organizmu.

INTERDYN 10 minut — 10.00zł

Prąd średniej często­tli­wości wywołujący skurcze mięśni w celu ich pobudzenia. Działa przeciw­bólowo i wpływa korzystnie na krążenie obwodowe. Poprawia odżywianie tkanek i obniża napięcia mięśniowe.

JONOFOREZA 10 minut — 10.00ZŁ

Polega na wprowa­dzeniu przez skórę jonów leku za pomocą prądu galwa­nicznego. Przyspiesza leczenie urazów, kontuzji, działa przeciw­bólowo. Stosuje się w przewle­kłych stanach zapalnych, neural­giach, artrozach, rwie kulszowej, przyspiesza gojenie blizn.

JONTOFOREZA BOROWINOWA 10 minut — 10.00zł

KĄPIEL BOROWINOWA 10 minut — 18.00zł

KĄPIEL PEREŁKOWA 10 minut — 15.00zł

Zabieg wykonywany w ciepłej wodzie, do której przez specjalne dysze w dnie wanny dopro­wa­dzane są pęche­rzyki powietrza. Powodują ogólne odprę­żenie nerwowe. Zabieg stosuje się są w stanach podnie­cenia nerwowego, lekkich chorobach organicznych i czynno­ściowych serca i układu krążenia, nieza­awan­so­wanej miażdżycy naczyń krwio­no­śnych i bezsen­ności.

KĄPIEL PEREŁKOWO- BOROWINOWA 10 minut — 18.00zł

KĄPIEL PEREŁKOWO-OZONOWA 10 minut — 15.00zł

KĄPIEL SOLANKOWA 10 minut — 18.00zł

KĄPIELE 4-RO KOMOROWE 10 minut — 10.00zł

Kąpiel elektryczno-wodna w specjalnych wanienkach obejmująca kończyny górne i dolne. Zabieg stosuje się w nerwo­bólach, zespołach bólowych wynika­jących ze zmian zwyrod­nie­niowych stawów. Zabieg skuteczny w zaburze­niach krążenia obwodowego i utrud­nionym zroście kostnym.

SUCHA KĄPIEL KWASOWĘGLOWA CO 2 15 minut — 12.00zł

Zabieg polegaący na wprowa­dzeniu dwutlentku węgla do komory zabie­gowej urządzenia. Kąpiel CO2 działa uspoka­jająco i relak­sująco. Stosowana w cukrzycy, chorobach reuma­tycznych, niewy­dol­ności krążenia, po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego, w zwyrod­nieniu mięśnia sercowego, w otyłości, w nerwicy.

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA 3 minuty — 10.00zł

Zabieg polega na miejscowym oziębieniu tkanek. Krioterapia działa przeciw­bólowo i przeciw­za­palnie, zmniejsza obrzęki. Stosuje się ją w przypadku chorób reuma­to­idalnych, w zwich­nię­ciach, skręce­niach, naderwa­niach ścięgien, dysko­pa­tiach, zanikach mięśni, obrzękach poope­ra­cyjnych, oparze­niach oraz długo gojących się ranach.

KURACJA PITNA 1 karnet — 13.00zł

LAMPA BIOPTRONOWA 10 minut — 10.00zł

Emituje wiązki światła spola­ry­zo­wanego, znajduje szerokie zasto­so­wanie w terapii pomoc­niczej w medycynie, w rehabi­li­tacji i medycynie sportowej . Pileroterapia łagodzi codzienne dolegli­wości jak stany zapalne, objawy menopauzy czy powikłania cukrzycowe. Stosuje się w regene­racji tkanek, w bólach związanych z urazami, w zespołach bólowych.

LAMPA KWARCOWA+SOLLUX 10 minut — 10.00zł

LAMPA SOLLUX+FILTR 10 minut — 10.00zł

Zabieg wykorzy­stuje działanie promie­nio­wania podczer­wonego. Miejscowo poprawia krążenie i pobudza procesy metabo­liczne. Przyspiesza gojenie stanów poura­zowych stawów i części miękkich. Zmniejsza napięcie mięśni i działa przeciw­bólowo.

LASEROTERAPIA 10 minut — 12.00zł

Jest to leczenie promie­niami lasera, które dopro­wa­dzają energię o podwyż­szonym natężeniu do tkanek położonych głębiej. Zabieg stosuje się w stanach zwyrod­nie­niowych, zapalnych, bólowych, urazowych oraz krwiakach, stłucze­niach, owrzo­dze­niach.

MAGNETRONIC 15 minut — 10.00zł

Pole magne­tycznej małej często­tli­wości przenika równo­miernie przez wszystkie części ciała ludzkiego. Zapobiega stanom zapalnym, uśmierza ból i rozluźnia mięśnie. Zabieg stosuje w zwich­nię­ciach skręce­niach, złama­niach w chorobach zwyrod­nie­niowych kręgo­słupa i stawów.

MASAŻ WIROWY KOŃCZYN 10 minut — 13.00zł

Stanowi formę łagodnego masażu podwodnego, skoja­rzonego z wpływem ciepła. Powoduje zmniej­szenia napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia i złago­dzenia bólu. Zabieg stosuje się w chorobach reuma­tycznych kończyn górnych lub dolnych,w stanach po odmro­że­niach, w zaburze­niach krążenia obwodowego.

MASAŻ MECHANICZNY — FOTEL 15 minut — 11.00zł

Doskonały masaż całego ciała, działa regene­rująco na zmęczone i napięte mięśnie. Zabieg stosowany przy bólach dużych grup mięśniowych, przykur­czach i napię­ciach kręgo­słupa. Wpływa korzystnie na rozluź­nienie psycho­fi­zyczne.

MASAŻ NA MATERACU 10 minut — 8.00zł

MASAŻ PODWODNY + HYDROMASAŻ 10 minut — 15.00zł

Masaż strumieniem ciepłej wody. Działa relak­sująco, rozszerza naczynia krwio­nośne skóry, działa tonizująco na nerwy obwodowe, odżywia tkanki.

MASAŻ RĘCZNY — CZĘŚCIOWY 10 minut — 17.00zł

NATRYSK PŁASZCZOWY 5 minut — 10.00zł

OKŁAD BOROWINOWY (1 –2 plastry) 15 minut — 12.00zł

PRĄDY – TENS, KOTZ, TRABERTA 10 minut — 10.00zł

Odmiana elektro­sty­mu­lacji. Przezskórna stymu­lacja nerwów wykorzy­stująca prądy impulsowe niskiej często­tli­wości. Zabieg stosuje się ostrych i przewle­kłych zespołach bólowych, w chorobach reuma­tycznych, kontu­zjach sportowe.

ULTRADŹWIĘKI 5 minut — 10.00zł

Działający przeciw­bólowo, regene­rująco, zwięk­szający rozcią­gliwość włókien kolage­nowych. Charakteryzuje się głębokim działaniem cieplnym.

ULTRAFONOFOREZA 5 minut — 10.00zł

Polega na wprowa­dzeniu do skóry w trakcie ultra­dź­więków określonego leku. Najczęściej są to leki rozsze­rzające naczynia krwio­nośne, leki przeciw­za­palne oraz działające przeciw­bólowo.
Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone